PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for Advokatfirmaet Kortsen Advokater ApS

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan advokatfirmaet Kortsen Advokater ApS behandler personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling, herunder personoplysninger, som vi modtager fra vores klienter, i vores egenskab af bobestyrer i dødsboer, i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, udarbejdelse af testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter etc.

 

Dataansvarlig / ejeroplysning:
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Kortsen Advokater ApS
Cvr.: 33245084
Farum Hovedgade 16
DK-3520 Farum
info@kortsen.dk
Telefon: +45 4447 3757
www.kortsen.dk

Hvis du har nogen spørgsmål til behandlingen af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 4447 3757 eller info@kortsen.dk

 

1. Behandling af personoplysninger
I forbindelse med vores rådgivning opretter vi først din sag i vores sagssystem. På sagen vil der typisk være tilknyttet flere parter, som på forskellig vis er en part i sagen, og disse personer vil vi behandle en række personoplysninger om. Personoplysningerne bruger vi blandt andet til at kommunikere med dig/din virksomhed, behandle sagen samt foretage eventuelle nødvendige registreringer i offentlige myndigheders digitale serviceløsninger såsom hos f.eks. Domstol.dk eller minretssag.dk. Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail, telefon, adresse og oplysninger om, hvor du er ansat. Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser, er vi nødt til at identificere dig via dit cpr.nr., som vi således tillige er nødt til at registrere på sagen.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, hvis du som klient er person, da behandlingen er nødvendig for at kunne behandle din sag. Hvis du er modpart, er behandlingsgrundlaget art. 6.1.f om interesseafvejningsreglen, hvor den legitime interesse er at håndhæve eller forsvare retskravet. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger eller cpr.nr., så er behandlingsgrundlaget art. 9.2.f om at håndhæve eller forsvare retskrav.
Er der behov for at foretage officielle registreringer, kan vi være nødsaget til at dele dine personoplysninger med en række offentlige myndigheder, som hos os typisk vil være Domstol.dk eller minretssag.dk.

 

2. Opbevaring
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne løse sagen. Som hovedregel opbevarer vi oplysningerne i 10 år efter sagens afslutning (specielt henset til de gældende forældelsesregler), men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring. Relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 10 år efter at vores bistand er afsluttet. Relevante oplysninger i forbindelse med udarbejdelse af testamenter og ægtepagter gemmes som udgangspunkt uden tidsgrænse.

 

3. Hvidvask og klientkonto
I sager, der omhandler transaktion af værdier, skal vi i henhold til hvidvaskloven entydigt registrere, hvem klientens reelle ejere er. Det samme krav gælder, når vi på vegne en klient skal oprette en klientkonto i et pengeinstitut. Er du eller din virksomhed klient hos os, kan du derfor blive bedt om at tilvejebringe dokumentation for, hvem du selv er, eller bidrage til at identificere din arbejdsgivers reelle ejere. For at kunne gennemføre en hvidvaskkontrol har vi brug for en række personoplysninger herunder navn, adresse, fødested og nationalitet. Vi anmoder typisk om en indscannet kopi af et kørekort/eller pas samt sygesikringskort. Når de reelle ejere ikke er danske eller har fast ophold i Danmark, kan der være behov for at indhente yderligere dokumentation.

Vi behandler disse personoplysninger på grundlag af art. 6.1.c i persondataforordningen om overholdelse af retlige forpligtelser. Den retlige forpligtelse fremgår af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. I særlige tilfælde kan der også behandles følsomme personoplysninger, hvilket vil ske på grundlag af artikel 9.2.g. I de tilfælde, hvor der er behov for at oprette en klientkonto, deler vi de indsamlede personoplysninger med det pågældende pengeinstitut, som i dette tilfælde er omfattet af samme lovgivning som os. Hvis en myndighed, f.eks. Finanstilsynet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, fatter interesse for bestemte transaktioner, har vi efter hvidvaskloven pligt til at videregive informationerne til de pågældende myndigheder.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe, det er nødvendigt. Som foreskrevet i hvidvaskloven gemmer vi ikke dine hvidvaskoplysninger længere end fem år efter forretningsforholdets ophør.

 

4. Personoplysninger til tredjepart
Vi behandler alle oplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjepart. Vi videregiver dog dine oplysninger til tredjepart, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den rådgivningsydelse, vi leverer. Det kan f.eks. være til Tinglysningen, Domstolene, SKAT, andre offentlige myndigheder, ejendomsmæglere, revisorer eller andre parter i sagen. Oplysningerne kan tillige overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår os med drift af virksomheden.

 

5. Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:
· Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
· Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
· Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
· Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
· Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk
· Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte advokatfirmaet Kortsen Advokater ApS på info@kortsen.dk eller telefon 4447 3757

Der kan dog være betingelser eller begrænsninger tilknyttet disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, hvilket afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Skriv til info@kortsen.dk, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, som vi har registreret om dig.

 

6. Sikkerhed
Vi har generelt høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet. Vi anbefaler derfor også, at du benytter kryptering, når du sender os følsomme personoplysninger, f.eks. via sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word eller PDF format).

 

7. Revision
Vi forbeholder os retten til at ændre nærværende privatlivspolitik i tilfælde af, at der f.eks. sker væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.